ทบทวนการดับเพลิง

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
16 ชั่วโมง (2 วัน 1 คืน)

1. พื้นฐานทฤษฎีการดับเพลิง

  • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
  • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • การระบายควัน
  • การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อดับไฟ

2. การฝึกการดับเพลิง

  • การใช้และสวมใส่เครื่องช่วยหายใจและชุดดับเพลิง
  • การฝึกดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
  • การจัดทีมเข้าดับเพลิง
  • ขั้นตอนและเทคนิคการผจญเพลิง
  • เทคนิคการระบายควันด้วยพัดลมระบายควัน
  • การดับไฟที่เกิดจาก เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (แก๊ส น้ำมัน LPG น้ำมันเตา)

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top