การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
4 ชั่วโมง

  • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
  • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
  • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
  • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
  • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
  • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top