การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
16 ชั่วโมง (2 วัน 1 คืน)

1. ทฤษฎีการเกิดเพลิง

 • ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดเพลิง
 • การแบ่งประเภทและการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
 • เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบและประยุกต์ใช้ระบบที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 • การพัฒนาการของไฟ (FLASH OVER/BLACK DRAFT)

2. การฝึกการดับเพลิง

 • การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การฝึกดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
 • การจัดทีมเข้าดับเพลิง
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผจญเพลิง
 • การปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
 • การช่วยฟื้นคืนชีพและใช้ AED

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top