พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

ใช้เวลา เรียน ตลอดหลักสูตร
80 ชั่วโมง (10 วัน 9 คืน)

1. พื้นฐานของภัย

 • ประเภทของภัย
 • การแบ่งระดับความรุนแรง และการจัดการกับภัยในแต่ละชนิด
 • ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดเพลิง
 • การแบ่งประเภทและการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง                           
 • เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ                             
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดภัย
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การระบายควันในอาคาร
 • การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อดับไฟ
 • โรคต่างๆในภาวะฉุกเฉิน
 • โรคที่มากับภัย                                                      

2. การฝึกการดับเพลิง

 • การใช้และสวมใส่เครื่องช่วยหายใจและชุดดับเพลิง
 • การดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
 • การจัดทีมเข้าดับเพลิง 
 • การพัฒนาการของไฟ (FLASH OVER/BLACK DRAFT)
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผจญเพลิง
 • การค้นหาและเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • เทคนิคการระบายควันด้วยพัดลมระบายควัน

การดับไฟที่เกิดจาก เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ(แก๊ส น้ำมัน LPG น้ำมันเตา)  

3. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ                              

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED
 • การดูและสังเกตอาการโรคที่มากับภัย เบื้องต้น
 • สารพิษ การจัดเก็บ การแก้ไขเบื้องต้น
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยต่างๆ

4. การจัดการภัยต่างๆ    

 • ลำดับการควบคุมสั่งการ เมื่อเกิดเหตุ
 • ลำดับความสำคัญในการจัดการและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ
 • การจัดการภัยในสถานที่ต่างระดับ (สูงหรือต่ำ)
 • การจัดการภัย ที่เกิดจากน้ำ (อุทกภัย)
 • การจัดการภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว
 • การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากภัยชนิดต่างๆ  
Scroll to top