รับรองสมรรถถนะ

รับเกียรติคุณองค์กรที่มีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ วันที่ 20 ก.ย. 2562

วันที่ 20 กันยายน 2560
ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ให้เเก่ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024)

Scroll to top