ตชด.ค่ายนเรศวร

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอน ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ วันที่ 23-30 สิงหาคม

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่าย                                                                                                                                                                โอนภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ วันที่ 23 -30 สิงหาคม 2562                              

Scroll to top