การจัดการภัยเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
128  ชั่วโมง (16 วัน 15 คืน)

1.พื้นฐานของภัย

 • ประเภทของภัย
 • การแบ่งระดับความรุนแรง และการจัดการกับภัยในแต่ละชนิด
 • ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดเพลิง
 • การแบ่งประเภทและการดับเพลิงประเภทต่างๆ   
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง                           
 • เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ                             
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดภัย
 • แผนป้องกันและระงับภัยไม่ให้ลุกลาม
 • การจัดระบบ การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ
 • การระบายควัน
 • การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อดับไฟ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • โรคต่างๆในภาวะฉุกเฉิน
 • โรคที่มากับอุทกภัยและภัยต่างๆ

2. การฝึกการดับเพลิง  

 • การใช้และสวมใส่เครื่องช่วยหายใจและชุดดับเพลิง
 • การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การฝึกดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
 • การจัดทีมเข้าดับเพลิง
 • การพัฒนาการของไฟ(FLASH OVER/BLACK DRAFT)
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผจญเพลิง
 • การค้นหาและเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
 • เทคนิคการระบายควันด้วยพัดลมระบายควัน
 • การดับไฟที่เกิดจาก เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ(แก๊ส น้ำมัน LPG น้ำมันเตา)              

3. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED
 • โรคภัยที่พบบ่อย
 • สารพิษและการแก้ไขเบื้องต้น
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยต่างๆ 

4 การจัดการภัยต่างๆ 

 • ลำดับการควบคุมสั่งการ เมื่อเกิดเหตุ
 • ลำดับความสำคัญในการจัดการและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ
 • การจัดการภัยในสถานที่ต่างระดับ(สูงหรือต่ำ)
 • การจัดการภัย ที่เกิดจากน้ำ(อุทกภัย)
 • การจัดการภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว
 • การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากภัยชนิดต่างๆ  
Scroll to top