การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ตามกฎหมาย)

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
16 ชั่วโมง (2 วัน 1 คืน)

1. พื้นฐานทฤษฎีด้านความปลอดภัย

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
 • การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 • การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • ระบบการขอและการยกเลิก การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • การตรวจสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 • การระบายอากาศ
 • การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงานในที่อับอากาศ
 • การดับเพลิงเบื้องต้น
 • อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนี
 • การช่วยเหลือและช่วยชีวิต

2. การปฏิบัติงานและการช่วยเหลือ

 1. การใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 2. ฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 3. ฝึกค้นหา และ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน
 4. การติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุ
 5. การแบ่งหน้าที่ต่างๆเมื่อเกิดเหตุ
 6. การทำงานเป็นทีม
 7. ขั้นตอนและเทคนิคการรับมือเมื่อเกิดเหตุ
 8. การปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
 9. การตรวจวัดอากาศและการระบายอากาศ
 10. การประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติ

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top