การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
24 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)

1. พื้นฐานทฤษฎีการดับเพลิง

 • ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดเพลิง
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
 • การระบายควัน
 • การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อดับไฟ
 • การพัฒนาการของไฟ (FLASH OVER/BLACK DRAFT)

2. การฝึกการดับเพลิง  

 • การใช้และสวมใส่เครื่องช่วยหายใจและชุดดับเพลิง
 • การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การฝึกดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
 • การจัดทีมเข้าดับเพลิง
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผจญเพลิง
 • การปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
 • การค้นหาและเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
 • เทคนิคการระบายควันด้วยพัดลมระบายควัน
 • การดับไฟที่เกิดจาก เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (แก๊ส น้ำมัน LPG น้ำมันเตา)

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top