ความปลอดภัยในการทำงาน

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
48 ชั่วโมง (6 วัน 5 คืน)

1. กฎหมายและมาตรฐาน

 • กฎหมายและกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มาตรฐานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและลักษณะอันตราย
 • การวางแผนและป้องกันอันตรายจากการทำงาน
 • ข้อกำหนดการทำงานในประเภทต่างๆ
 • จิตวิทยา การทำงานให้ปลอดภัย
 • มาตรฐาน ข้อกำหนด ในการทำงาน
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การทำงานเป็นทีม อย่างปลอดภัย        

2. การปฏิบัติงานที่สูง

 • การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน
 • การตรวจสอบและการดูแลรักษาเครื่องมือ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายชนิดต่างๆ
 • เทคนิคการทำงานอย่างปลอดภัย
 • วิเคราะห์อันตรายที่เกิดและการป้องกัน
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การทำงานเป็นทีม อย่างปลอดภัย
Scroll to top