การรักษาความปลอดภัย

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
133 ชั่วโมง (17 วัน 16 คืน )

1. หลักสูตรวิชา  การรักษาความ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 • ความแตกต่างของงานรักษาความปลอดภัย
 • ความรู้ และทักษะ ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้
 • รายละเอียดและกิจกรรมของงานรักษาความปลอดภัย     

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

 • พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์

3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

 • การตรวจตราสถานที่ เทคนิคการตรวจสังเกต การตรวจสอบบุคคล การจดจำ
 • องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัย การห้ามเข้าพื้นที่ 
 • การควบคุมฝูงชน การสร้างสิ่งกีดขวาง การกำหนดพื้นที่หวงห้าม 

4. การเขียนรายงาน

 • หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึกข้อมูล
 • ความแตกต่างของชนิดและวัตถุประสงค์ของรายงาน
 • ความถูกต้องตามกฎหมายและการรักษาความลับ 

5. การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน

 • สิ่งที่อาจทำให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจัยเสี่ยง เหตุไฟไหม้ วัตถุต้องสงสัย
 • ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน
 • หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน 

6. การติดต่อสื่อสาร

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน การถ่ายทอดข้อความ
 • เทคนิคในการสื่อสารโดยคำนึงถึงพฤติกรรม/การกระทำตามลักษณะของบุคคล
 • เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์

7. หลักการใช้กำลัง

 • การใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • สภาวะการทำงานภายใต้ความกดดันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน
 • การช่วยเหลือกรณี ช็อค เป็นลมหมดสติ
 • การช่วยเหลือกรณีเกิดการสำลัก สิ่งอุดตันในทางเดินหายใจ
 • การช่วยเหลือกรณีเสียเลือดอย่างรุนแรง
 • ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และใช้ AED

9. การจัดการจราจร

 • การควบคุมคน/ยานพาหนะ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • การติดตามสภาพจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ
 • การใช้สัญญาณมือในการจัดการจราจร
 • การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร
 • การแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 • การส่งมอบหน้าที่

10. การฝึกภาคสนาม

 • ระเบียบแถว
 • การทำความเคารพฃ
 • การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า มีด กระบอง
 • อาวุธศึกษา
Scroll to top