การบริหารจัดการภัยในสถานศึกษา

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
16 ชั่วโมง (2 วัน 1 คืน)

1. พื้นฐานทฤษฎีการดับเพลิง  

 • ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดเพลิง
 • การแบ่งประเภทและการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
 • เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบและประยุกต์ใช้ระบบที่มีอยู่ในสถานศึกษา
 • การจัดการและบริหาร เมื่อเกิดเหตุ
 • ภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา
 • การควบคุมสั่งการและรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุ

2. การฝึกการดับเพลิง

 • ฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การค้นหา และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษา
 • การติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุ
 • การแบ่งหน้าที่ต่างๆเมื่อเกิดเหตุ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ขั้นตอนและเทคนิคการรับมือเมื่อเกิดเหตุ
 • การปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน   
Scroll to top