การบริหารจัดการภัย

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
24 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)

1. พื้นฐานของภัย

 • ประเภทของภัย
 • การแบ่งระดับความรุนแรง และการจัดการกับภัยในแต่ละชนิด
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดภัย
 • แผนและการแก้ไข
 • การควบคุมสั่งการ ระดับการบัญชาการเหตุ
 • ผลกระทบที่มากับภัยต่างๆ
 • การประเมินสถานการณ์

2. ฝึกการปฏิบัติ   

 • การใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนและเทคนิคการเข้าปฏิบัติงาน
 • การค้นหาและเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • โรคภัย สารพิษและการแก้ไขเบื้องต้น
 • ลำดับความสำคัญในการจัดการและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ
 • การปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
 • การบริหารจัดการภัย
Scroll to top