ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
40 ชั่วโมง (5 วัน 4 คืน)

1. หมวดวิชารักษาความปลอดภัย

 • การรักษาความปลอดภัย
 • การรักษาความปลอดภัยทั่วไป
 • การแจ้งเหตุและการรายงาน
 • การควบคุมสถานการณ์/การปฏิบัติการ
 • การศึกษาสภาพปัญหา/การตรวจสอบ การประเมินและการเขียนรายงาน
 • วิชาเทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
 • วิชาเทคนิคการคัดเลือกพนักงาน
 • วิชาการรักษาความปลอดภัย สืบสวนและสอบสวน
 • การวางระบบงาน และกำหนดจุดรักษาความปลอดภัย
 • การวางแผนงานและการบริหารงานรักษาความปลอดภัยด้านอุปกรณ์
 • การวางแผนงานการคิดอัตราค่าบริการที่ถูกต้อง
 • วิชาการวางระบบงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

2. หมวดวิชาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

 • รูปแบบของการจัดองค์การ
 • หลักการจัดองค์การ
 • หลักการจัดการ
 • หลักการบริหาร
 • การจัดสายงานบังคับบัญชา
 • หลักและวิธีการตัดสินใจ
 • ภาวะผู้นำ
 • การบริหารงานบุคคล  

3. หมวดวิชาแกนวิชาชีพ

 • จิตวิทยา
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ (วิทยุ-สื่อสาร วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์ โทรสาร เทเล็กซ์ -อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)

4. การจัดการทางอาชีพ

 • การหาแหล่งงาน
 • การรับงาน
 • การกำหนดอัตราค่าบริการ

5. ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน

 • การบริหารร่างกาย และการสันทนาการ
 • การฝึกระเบียบแถว  และความพร้อมต่างๆ
 • การเยี่ยมชมโรงงาน และสถานประกอบการ
Scroll to top