การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย)

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
8 ชั่วโมง ( 1 วัน )

1. พื้นฐานทฤษฎีการดับเพลิง

 • ทฤษฎีว่าด้วยการดับเพลิง
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
 • การแบ่งประเภทและการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดเพลิง
 • เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและประยุกต์ใช้ระบบที่มีอยู่

2. การฝึกการดับเพลิง

 • การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การฝึกดับเพลิงด้วยสายส่งน้ำดับเพลิง
 • การช่วยฟื้นคืนชีพและใช้ AED

ภาพประกอบหลักสูตร

Scroll to top