ประชาสัมพันธ์

อบรม/สัมมนาการพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น

โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์
เปิดอบรมสัมมนา
“การพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น วันจันทร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562                                                                                               ส่วนลดพิเศษ 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ที่เคยผ่ารการฝึกอบรม จาก โรงเรียน บริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์                                                                                                        พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาใบประกาศนียบัตร
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09~9181~8323, 0~3279~4461

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ได้รับเชิญจาก CITYNET Yokohama ให้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ได้รับเชิญจาก CITYNET Yokohama ให้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 12th CITYNET Disaster Cluster Seminar จัดขึ้นโดย สานักงาน CITYNET Yokohama Project Office มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนเมืองสมาชิกองค์กร CITYNET ในกลุ่มภัยพิบัติ (Disaster Cluster) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดาเนินงานด้านการ จัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction Management: DRRM) จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายที่จะส่งเสริมให้เมืองมีความสามารถในการรับมือกับ ภัยพิบัติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทรงพระเจริญ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันฉลิมพระชนมพรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูฝึก เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

 

จังหวัดเพชรบุรีฝึกร่วมกองทัพบก IDMEx-PBI 2019

จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบกและเหล่าทัพ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise Phetchaburi : IDMEx-PBI 2019) ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กรณีภัยจากวาตภัย คลื่นพายุซัดฝั่ง อุทกภัย อัคคีภัยและอาคารถล่ม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการฝึกทดสอบกการแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว การตั้งโรงครัวพระราชทาน การกำหนดบทบาทของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดและภายนอกจังหวัด การขอสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหาร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการฝึกบนโต๊ะ การฝึกเฉพาะหน้าที่ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม การฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด การบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ในการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านครอบคลุมทุกประเภทภัย การฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ในการจัดการฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise –Phetchaburi : IDMEx-PBI 2019) ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

กรณีภัยจากวาตภัย คลื่นพายุซัดฝั่ง อุทกภัย อัคคีภัย และอาคารถล่ม โดยกำหนดกิจกรรมการฝึกฯ เป็น 5 รูปแบบ ครอบคลุมทั้งการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX , Rock rehearsal) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) การฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงาน (Cross Training Exercise :CTX) และการฝึกปฏิบัติเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FTX)
ในพื้นที่จริงและการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (incident command post : ICP) ,ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด และการทบทวนกิจกรรมหลังการฝึก (After Action Review :AAR) เพื่อเป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถดำเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการทำงาน สิ่งที่แตกต่าง สิ่งที่ต้องแก้ไขและควรจะต้องปรับปรุง ด้วยการจำลองสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในทะเลอ่าวไทย เคลื่อนตัวขึ้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลกระทบประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง เรือประมงอับปาง ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ไฟฟ้าดับ เกิดอัคคีภัยและอาคารถล่ม ส่งผลให้ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ อาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ การฝึก IDMEx-PBI 2019 ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการสาธารณภัยในทุกระดับและทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยแก่ประชาชน ในการฝึกซ้อมการปฏิบัติในทุกภารกิจ

อบรมทักษะปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่ 20 รุ่น

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 รุ่นระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2562

 

Scroll to top