โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ (AFAR DISASTER MANAGEMENT SCHOOL)

“ ชีวิตที่ปลอดภัย  เกิดจากวินัยและความรู้ ”

ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ ถูกจัดตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2549 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและช่วยชีวิต อาฟเฟอร์ ตั้งอยู่ที่ 53/169 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงและการกู้ภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่นกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนเช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ อีกทั้งสามารถรองรับกฎหมายของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องทำการอบรมให้กับพนักงานในองค์กร

ในปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่7 บ้านไร่ดินทอง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรองรับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่ต้องการให้เยาวชนได้ศึกษาด้านการประกอบวิชาชีพ ให้มากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะมุ่งมั่นให้ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ เป็นหนึ่งในประเทศไทย ที่มีความพร้อมในการเรียนการสอน ในเรื่องความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย   ให้เสร็จภายในปี 2565

พันธกิจ (MISSION)

ปัจจุบันเราได้ดำเนินกิจการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการดับเพลิงและกู้ภัย และงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวม ถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก สถานที่อบรม หลักสูตร มาตรฐานที่ได้รับ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียน อันเป็นหัวใจหลักในการเรียนการสอน มากที่สุด ในอนาคตเรามุ่งมั่นทีจะเพิ่มหลักสูตรหรือกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อรองรับและตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน ให้มากที่สุด

Scroll to top