Month: November 2019

อบรม/สัมมนาการพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น

โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์
เปิดอบรมสัมมนา
“การพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรการดับเพลิงขั้นต้น วันจันทร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562                                                                                               ส่วนลดพิเศษ 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ที่เคยผ่ารการฝึกอบรม จาก โรงเรียน บริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์                                                                                                        พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาใบประกาศนียบัตร
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09~9181~8323, 0~3279~4461

Scroll to top