Month: September 2019

รับเกียรติคุณองค์กรที่มีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ วันที่ 20 ก.ย. 2562

วันที่ 20 กันยายน 2560
ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ให้เเก่ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024)

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 ก.ย. 62

วันที่ 17 กันยายน 2562 หลักสูตรการดับเพลิงขั้น  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๋Joint training on HARD between RAT and TNI-AD วันที่ 25-30 สิงหาคม 2562

Joint training on HARD between RAT and TNI-AD

วันที่ 25-30 สิงหาคม 2562

ณ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to top