Month: August 2019

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอน ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ วันที่ 23-30 สิงหาคม

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมการถ่าย                                                                                                                                                                โอนภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ วันที่ 23 -30 สิงหาคม 2562                              

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ได้รับเชิญจาก CITYNET Yokohama ให้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ได้รับเชิญจาก CITYNET Yokohama ให้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 12th CITYNET Disaster Cluster Seminar จัดขึ้นโดย สานักงาน CITYNET Yokohama Project Office มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนเมืองสมาชิกองค์กร CITYNET ในกลุ่มภัยพิบัติ (Disaster Cluster) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดาเนินงานด้านการ จัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction Management: DRRM) จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายที่จะส่งเสริมให้เมืองมีความสามารถในการรับมือกับ ภัยพิบัติ

Scroll to top