Month: July 2019

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทรงพระเจริญ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันฉลิมพระชนมพรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูฝึก เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

 

จังหวัดเพชรบุรีฝึกร่วมกองทัพบก IDMEx-PBI 2019

จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบกและเหล่าทัพ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise Phetchaburi : IDMEx-PBI 2019) ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กรณีภัยจากวาตภัย คลื่นพายุซัดฝั่ง อุทกภัย อัคคีภัยและอาคารถล่ม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการฝึกทดสอบกการแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว การตั้งโรงครัวพระราชทาน การกำหนดบทบาทของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดและภายนอกจังหวัด การขอสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหาร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการฝึกบนโต๊ะ การฝึกเฉพาะหน้าที่ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม การฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด การบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ในการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านครอบคลุมทุกประเภทภัย การฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ในการจัดการฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise –Phetchaburi : IDMEx-PBI 2019) ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

กรณีภัยจากวาตภัย คลื่นพายุซัดฝั่ง อุทกภัย อัคคีภัย และอาคารถล่ม โดยกำหนดกิจกรรมการฝึกฯ เป็น 5 รูปแบบ ครอบคลุมทั้งการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX , Rock rehearsal) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) การฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงาน (Cross Training Exercise :CTX) และการฝึกปฏิบัติเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FTX)
ในพื้นที่จริงและการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (incident command post : ICP) ,ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด และการทบทวนกิจกรรมหลังการฝึก (After Action Review :AAR) เพื่อเป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถดำเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการทำงาน สิ่งที่แตกต่าง สิ่งที่ต้องแก้ไขและควรจะต้องปรับปรุง ด้วยการจำลองสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในทะเลอ่าวไทย เคลื่อนตัวขึ้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลกระทบประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง เรือประมงอับปาง ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ไฟฟ้าดับ เกิดอัคคีภัยและอาคารถล่ม ส่งผลให้ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ อาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ การฝึก IDMEx-PBI 2019 ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการสาธารณภัยในทุกระดับและทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยแก่ประชาชน ในการฝึกซ้อมการปฏิบัติในทุกภารกิจ

อบรมทักษะปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่ 20 รุ่น

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 รุ่นระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2562

 

Scroll to top