Latest News

อบรมทักษะปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่ 20 รุ่น

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 รุ่นระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2562

 

Scroll to top